Postgraduate Portal

Department of Medicine, Faculty of Medicine & Health Sciences, Stell. Univ.

Vertical Menu

Cardiology Survival Guide

KARDIOLOGIE EENHEID

Handleiding vir Kliniese Assistente

Baie welkom by die Kardiologie Eenheid. Dit is vir ons belangrik dat jy die verblyf by ons baie gaan geniet. Die handhawing van ‘n aangename werksomgewing waarin ons optimale pasiëntsorg, studenteopleiding en navorsing kan nastreef is ‘n prioriteit vir kardiologie. Die goeie samewerking tussen alle personeellede en hegte spanverband waarin ons funksioneer is dus die hoeksteen van die sukses van ons eenheid.

ALGEMEEN

1.    Dit is belangrik dat jy in ‘n besige eenheid soos kardiologie jou aktiwiteite prioritiseer. Indien daar minder as vier kliniese assistente en mediese beamptes beskikbaar is, moet dringende take eers afgehandel word en dan moet lede vir diens gaan aanmeld by werksplekke waar daar 'n tekort is.  Noodgevalle, buitepasiënte en kroonaarstudies geniet voorkeur en moet eerste beman word.

2.    Mediese Beamptes werk soos 'n Kliniese Assistent saam met 'n konsultant en maak 'n gelyke bydrae met die akademiese besprekings.

3.    'n Spoedlys word maandeliks deur die senior kliniese assistent opgestel.  

4.    'n Lokaal is by die ingang van A6 Wes vir Kliniese Assistente ingerig.  Verkry asseblief sleutels van die vorige groep kliniese assistente en dra sorg dat hierdie lokaal altyd gesluit bly.  Rig julleself asseblief in hierdie lokaal in en skep 'n atmosfeer daar waarin julle optimaal kan funksioneer.

5.    Verlof kan slegs toegestaan word indien reëlings getref kan word sodat die werksaamhede van die Kardiologie Eenheid bevredigend kan voortgaan.  Slegs een persoon mag op 'n tyd afwesig wees.  Kliniese Assistente moet onderling reël wanneer wie met verlof sal gaan.

6.    Alle nuwe kliniese assistente en mediese beamptes moet die opdragte aan student interns deurlees en daarvolgens optree.  

7.    Statistiek strek van Donderdag 8h00 tot Donderdag 8h00. Ten einde akkuraat statistiek te hou moet alle verwysings akkuraat gedokumenteer word.

  • Skriftelike verwysings moet aangeteken word in die verwysingsboek in A6. ‘n Afskrif van die verwysing en antwoord word ook in A6 geliasseer.
  • Faksverwysings (EKG) moet ook aangeteken word in die verwysingsboek in A6 en ‘n kopie van die EKG met die vraag en antwoord word in A6 geliasseer.
  • Telefoniese verwysings moet aangeteken word in die verwysingsboek (Pasiëntnaam, kontakinligting van verwysende geneesheer, vraag en antwoord).

WERKSAAMHEDE IN A6

Alle pasiënte met vermoedelik hartprobleme word in die ondersoekkamer gesien.  Pasiënte met miokardiale infarksie, onstabiele angina, gevaarlike ritmestoornisse of erge hartversaking, word opgeneem.  Indien daar onsekerheid oor die diagnose bestaan, moet die pasiënt opgeneem word.  Indien hartsiekte uitgeskakel is, word die pasiënt na F1 verwys, maar dan slegs na persoonlike kontak met die betrokke kliniese assistent. Indien 'n pasiënt deur 'n geneesheer buite die hospitaal as 'n kardiologiese noodgeval ingestuur is en die pasiënt word nie opgeneem nie, moet die betrokke dokter telefonies in kennis gestel word en 'n verslag moet aan hom gepos word.

Indien die kliniese assistent of mediese beampte op spoed nie dadelik beskikbaar is nie en die toestand van die pasiënt vereis aandag, moet die konsultant aan diens geroep word.  Pasiënte moet so gou moontlik in die ondersoekkamer afgehandel word om 'n ophoping van pasiënte te voorkom.  'n Aanvanklike oorsigtelike evaluasie van die erns van die situasie moet onmiddellik met aankoms in A6 gedoen word.  Geen pasiënt mag vir langer as 30 minute in A6 lê sonder om deur die geneesheer aan diens geëvalueer te word nie.

Wanneer 'n pasiënt opgeneem word, bly hy die verantwoordelikheid van die betrokke kliniese assistent of mediese beampte.  Indien die pasiënt goed bekend is aan 'n ander diensgroep (konsultant/kliniese assistant), kan hulle die volgende oggend gevra word of hulle belangstel om die pasiënt oor te neem.

Opdragte in verband met die behandeling van 'n pasiënt word deur die kliniese assistent of mediese beampte opgeskryf en moet ten minste daagliks gekontroleer en aangepas word.

Die konsultant doen in die namiddag van sy spoeddag asook die volgende oggend 'n saalrondte met sy kliniese assistent en student interns.  Hy moet egter dadelik in kennis gestel word van enige baie siek pasiënt of verandering in die toestand van enige pasiënt.  Die konsultant moet vrylik (ook in die nag) gekonsulteer word.

Die opnamebladsy word deur die kliniese assistent of mediese beampte ingevul.  NB:  Op die voorblad moet nie net die verwysende geneesheer aangetoon word nie, maar ook enige ander geneesheer wie moontlik sal baat by 'n verslag aangaande die pasiënt.  Indien die pasiënt werklik geen huisarts het nie, moet daar “Geen” ingevul word.

NB :  So gou as wat 'n pasiënt deur 'n konsultant gesien is, moet die kliniese assistent die verwysende geneesheer skakel en inlig aangaande die vermoedelike diagnose en beplanning vir die pasiënt.  Hierdie oproepe moet dus na elke saalrondte gedoen word. 'n Boodskap kan by die geheesheer se spreekkamer gelaat word indien hy nie beskikbaar is nie.

Pasiënte bly gemiddeld ongeveer 2 tot 3 dae in die intensiewe hartsorgeenheid en 2 tot 3 dae in A6 saal.  Pasiënte met ongekompliseerde inferior infarksies kan na sy of haar lokale hospitaal oorgeplaas word vir verdere sorg deur die privaat praktisyn of internis. Indien die pasiënt deur ’n privaat internis verwys is, moet die keuse aan hom gestel word om die pasiënt terug te ontvang in ’n privaatverpleeginrigting.  Pasiënte met gekompliseerde infarkte, wat nog nie onder beheer is nie, word, waar nodig, na die Interne Geneeskunde diensgroep, wat die dag van opname aan diens was, oorgeplaas.

Wanneer enige pasiënt oorgeplaas word, moet die oorplasingsvorm voltooi word.  Veral aanbevelings in verband met hospitaalverblyf en medikasie is belangrik.  Die oorplasing moet ook verder persoonlik op kliniese assistent vlak gereël word.  Die kardiologie kliniese assistent skryf verder ’n opsomming van die pasiënt se verblyf in A6.  Dit moet verkieslik die dag voor ontslag geskryf word.  Indien ’n pasiënt in die nag of oor ’n naweek uitgestuur word moet die opsomming op die eerste werksdag daarna voltooi word.  Verslae word dieselfde dag getik en in die pasiënt se leêr geplaas.  Die kliniese assistent van die Interne Diensgroep sal hopelik by ontslag uit die hospitaal ook ’n verslag oor die verloop onder sy sorg skryf.  Aanvanklik sal daar van konsultante verwag word om die opsommings te kontroleer.  Dit is baie belangrik dat die opsommings en briewe na verwysende geneeshere binne enkele dae na ontslag sal uitgaan en dat opsommings op ’n deurlopende basis na die tiksters gestuur sal word.

Dit kan nie genoeg beklemtoon word dat kliniese assistente met elke pasiënt gereeld ’n gesprek moet voer om die presiese aard van sy siekte aan hom te verduidelik asook duidelike instruksies aangaande rook, dieet en ’n oefeningsprogram te gee nie.  Hierdie gesprekke is onontbeerlik vir die rehabilitasies van die pasiënt en moet ’n gevoel van selfvertroue en optimisme by die pasiënt opwek. Die raad wat aan pasiënte gegee word, moet ooreenkom met die inligting soos in die boekie "Sake van die Hart" vervat.  

Solank die diagnose van die pasiënt nog nie bevestig is nie, moet ’n voorlopige diagnose in die opnamenotas aangeteken word.  So gou ’n vaste diagnose gemaak word, moet dit in ’n duidelike blok aangetoon word.  Geen pasiënt mag A6 sonder blokkiediagnose verlaat nie. ("Diagnose onbekend" is ’n geldige blokkiediagnose).

NB : Kliniese assistente doen ten minste twee maal per dag saalrondte by hulle pasiënte en maak elke keer kliniese notas in die opnameboek.

NB : Pasiënte word na die saalrondte in die middag aan die kliniese assistente op spoed oorgedra vir die nag en veral pasiënte wie se toestand kommer wek moet in die namiddag persoonlik aan die kliniese assistent  wat die nag op spoed is, oorgedra word voordat die kliniese assistent aan wie die pasiënt behoort, mag huis toe gaan.

Op Vrydae moet alle pasiënte wat moontlik uitgeplaas kan word uitgeplaas word. Die kliniese assistent moet verder ’n Naweekplan" in die opnameboeke van al die pasiënte wat oorbly skryf.  Dit moet instruksies vir die naweek in verband met die behandeling en moontlike oorplasing van die pasiënt asook ander aspekte wat spesiale aandag vereis, bevat.

Jy sal vind dat die susters in die Intensiewe Sorgeenheid baie ondervinding het en veral in die begin sal jy baat vind indien jy probleme in verband met die hantering van pasiënte met hulle bespreek.

Wanneer ’n pasiënt uit A6 ontslaan of oorgeplaas word moet jy duidelik voorskrifte oor ’n oefenprogram tuis, voor sy eerste besoek aan buitepasiënte, aan hom verduidelik het.  Tydens mobilisasie in die hospital moet rehabilitasie reeds begin by wyse van ‘n daaglikse stapprogram sodat hy met ontslag reeds 200 treë en een stel trappe kan doen.

Elke mediese beampte of kliniese assistent moet self sy eie pasiënt wat oorlede is op die afdeling en departemente se besigheidsvergaderings voordra of reël dat dit voorgedra word.  Post mortemondersoeke moet verkry word.

BUITEPASIëNTE

Dit is belangrik dat kliniese assistente aan diens in buitepasiënte soggens nie laat daar aanmeld nie.  Pasiënte mag nie onnodig lank wag voor hul gesien word nie.  Die kliniese assistant wat eerste ingedeel is by buitepasiënte moet om 9h00 in die kliniek wees. Kliniese assistente wat sekondêr ingedeel is moet om 10h00 in die kliniek wees.

Pasiënte word uit A6 bespreek vir die dag waarop die diensgroep waaronder hulle opgeneem was buitepasiënte doen.  Hierdie afsprake word outomaties vir pasiënte in A6 intensiewe eenheid gemaak en op versoek vir pasiënte wat slegs in A6 saal opgeneem was.  Pasiënte met pasaangeërs, klepletsels, kunskleppe of met enige spesiale indikasie, word gereeld na Kardiologie buitepasiënte terugbespreek.  Na elke besoek aan die Kliniek moet sy huisarts ’n verslag ontvang.  Om dit vir julle makliker te maak is ’n vorm beskikbaar waarop vir die tikster ’n aanduiding gegee kan word wat in die verslag moet verskyn.  Julle word versoek om waar nodig meer inligting uit te skryf sodat die brief sinvol sal wees.  Pasiënte met iskemiese hartsiekte word na ontslag uit A6 weer twee maal by buitepasiënte gesien en dan terugverwys na die verwysende geneesheer of huisarts.  Indien jy hierdie pasiënte vir nog afsprake by Kardiologie buitepasiënte wil laat terugkom, moet die toestemming van die konsultant daarvoor verkry word.  Alle pasiënte wat na hul verwysende geneeshere terugverwys word, moet ’n brief saamneem.

Pasiënte met iskemiese hartsiekte word ongeveer 6 weke na ontslag gesien. By die eerste opvolg moet, behalwe die kliniese beeld, ook aandag aan rehabilitasieprobleme gegee word.  Duidelike instruksies in verband met dieet en aktiwiteite moet gegee word. ’n Duidelike oefenprogram moet opgestel word en reëlings moet getref word vir ’n lipogram en inspannings-EKG voor sy opvolgbesoek 6 weke later.

Kliniese assistente moet veral by pasiënte met klepletsels en kongenitale afwykings hul kans benut om kliniese vaardigheid met die ondersoek van die pasiënte op te doen.  Julle word uitgenooi om tydens buitepasiënte die konsultant vrylik te konsulteer.

KONSULTASIES

Kliniese assistente op spoed sien alle konsultasies, verkry die nodige inligting, neem ’n besluit in verband met die pasiënt en skryf dit op die konsultasievorm neer.  Hierna bespreek hy of sy die pasiënt met die konsultant en besluit of dit nodig is dat die konsultant die pasiënt moet gaan sien.  Alle verwysings moet met die konsultant bespreek word. Die konsultant se opinie word aangeteken.

NB : Alle konsultasies vanaf Interne Geneeskunde moet deur die konsultant gesien word en konsultasies vanaf Kardio-Torakale chirurgie en Verloskunde word gewoonlik ook deur die konsultant gesien.  Teken aan watter pasiënte u gesien het en gaan besoek hul weer om kontak te behou.

SPOED EKG’S

’n EKG masjien wat vir sulke gevalle uitgeleen word, is in A6 beskikbaar.  Dit is ons opinie dat ’n pasiënt wie ’n spoed EKG benodig gewoonlik ook ’n kardioloog benodig.

RESUSSITASIES

Die kliniese assistent op spoed word uitgeroep vir resussitasie in die hospitaal.  ’n Ligte draagbare monitor en defibrillator (Life Pack) is in A6 beskikbaar en word deur die kliniese assistent direk na die pasiënt geneem.  Maak seker dat jy vooraf gewys word hoe hierdie apparaat werk.  Die suster van A6-eenheid kom met die resussitasietrollie agterna.  (Sy word gewoonlik by ’n hysbak vertraag).  Die kliniese assistent is in bevel van die resussitasiepoging.  Na suksesvolle resussitasie moet die pasiënt na A6 of ’n ander intesiewe-sorgeenheid vervoer word.

VENTILASIE IN A6

‘n Maksimum van twee ventilasie pasiënte kan op ‘n slag in A6 hanteer word.  Een van hierdie twee is gereserveer vir kardiologie pasiënte.  Versoeke vanaf ander afdelings om pasiënte te ventileer word by uitsondering op meriete oorwee. Hierdie versoeke moet aan die Longeenheid gerig word.  Slegs indien die Longeenheid die pasiënt aanvaar vir ventilasie (maar nie ’n bed het nie) kan die pasiënt in A6 geventileer word vir ‘n 24 uur periode waarna die pasiënt na A5 oorgeplaas moet word.  Wanneer so ‘n toelating oorweeg word moet daar altyd gepoog word om baie siek pasiënte “om te ruil” met minder siek ventilasie gevalle in A5.

INSPANNINGS-EKG’S

Inspannings-EKG word deur die tegnoloog en ’n SI behartig.  Die SI moet die pasiënt eers ondersoek en dan met ’n EKG aan die kliniese assistent op spoed in A6 voordra.  Die kliniese assistent teken dan toestemming dat die toets gedoen kan word.  Indien hy voel dat die risiko te groot is moet hy self by die toets teenwoordig wees.  Die inspannings-EKG word volgens die Bruce-protokol uitgevoer en indien daar ’n indikasie tot terminasie van oefening intree moet die SI die oefening dadelik stop.  Alle gegewens word aangeteken en na die tyd word ’n verslag geskryf.  Hierdie verslag hang af van die indikasie vir die inspannings-EKG.

a)    Diagnostiese inspannings-EKG’s moet ’n verslag bevat wat diagnostiese en prognostiese bevindinge vermeld.

b)    Pre-rehabilitasie inspannings-EKG’s moet inligting aangaande die oefenvermoë asook vlak waarop iskemiese veranderinge of gevaarlike ritmestoornisse intree, vermeld.  Hierdie inligting word deur die fisioterapeut gebruik om ’n beginvlak van oefening vir rehabilitasie programme vas te stel.  

Wanneer die interpretasie van ’n inspannings-EKG moeilik is, moet ’n konsultant se opinie ingewin word.

HARTKATETERISASIE

Kliniese assistente kan aandui of hule belangstel om opgelei te word om self ervaring op te doen met die uitvoer van hartkateterisasies.  Alle kliniese assistente moet egter met hulle konsultant saamwerk in die vooraf evaluasie, die kateterprosedure self asook die evaluasie van die gegewens na die prosedure.  Dit is belangrik dat daar vooraf besin word oor die wetenskaplike indikasie vir elke ondersoek.

Pasiënte vir hartkateterisasie word gewoonlik die vorige dag in saal D4 of A6 opgeneem.  Die kliniese assistent ondersoek die pasiënt en sorg dat hulle opgeneem word.  Ondersoeke wat roetineweg aangevra word voor angiografie sluit in ’n onlangse EKG, Hb, plaatjietelling, kreatininen, natrium en kalium vlakke. Spesiale ondersoeke soos inspannings-EKG, ens. wat nodig mag wees word dieselfde dag gedoen en moet gereed wees wanneer die pasiënt die middag aan die konsultant voorgedra word.  Ingeligte toestemming moet verkry word.  Dit is ons beleid om by alle pasiënte wat angiografie ondergaan toestemming te verkry vir angiografiese sowel as perkutane koronêre intervensie (PCI), intra-aortiese ballonpomp (IABP) en kroonaaromleiding (CABG) indien nodig.

 

Na die teatersessie moet die kliniese assistent die pasiënte besoek en veral oplet na die punksiewond, voetpolse en bloeddruk.  Indien abnormaal moet dadelik opgetree word.

Pasiënte vir klepvervanging of herstel van kongenitale defekte moet waar nodig vooraf deur die maatskaplike werkster evalueer word met die oog op toekomstige samewerking.  Die kliniese assistent moet ook reëlings tref vir tandheelkundige prosedures voor die operasie indien nodig.

Pasiënte vir chirurgie word Vrydae vanaf 1h00 aan die torakschirurge voorgedra.  Die Kardiologie sekretaresse op die 8ste vloer teaterkompleks (tel. 4400) moet Vrydagoggende voor 11h00 ingelig word watter pasiënte bespreek gaan word sodat sy die leêrs kan versamel en kan toesien dat die nodige beeldingsondersoeke beskikbaar is (die pasiente word aangeteken in twee leêrs in die sekretaresse se kantoor, een vir angiogramme en een vir eggokardografie ondersoeke).  Die kliniese assistente dra die pasiënte voor en moet veral spesifiek wees wat die simptome van die pasiënt betref.  Hul rapporteer ook dan enige relevante beelding (CXR, eggokardiografie en angiografie) en EKG’s.  Die detail rakende eggokardiografie en kateterbevindinge word deur die konsultant voorgedra.  Kliniese assistente moet hierdie geleentheid gebruik om hulle pasiënte se kliniese bevindinge met die eggokardiografie en kateterbevinding te korreleer.  Hul moet ook die kateterbevindinge en besluite van die vergadering notuleer en in hul pasiënt opsomming vervat.  Tydens die vergadering word die besluite van die vergadering ook sentraal opgeteken in die toepaslike notule-boek. Indien die vergadering later as 15h30 aanhou moet die kliniese assistent sorg dat die leêrs weer in die saal kom.

Kliniese assistente moet toesien dat pasiënte wat vir chirurgie aanvaar is, die nodige bedbespreking ontvang en dit verstaan.  Die betrokke Interne Geneeskunde diensgroep moet van die besluite en aanbevelings van die vergadering verwittig word.

LIPIEDKLINIEK

Die kliniek vind plaas op Maandagoggende.  Kliniese assistente word op ’n rotasie basis ook daar ingedeel en jy moet jouself vergewis van die behandelings regime wat daar gevolg word.  

LESINGS VIR AANVULLENDE BEROEPE

Kliniese assistente sal van tyd tot tyd versoek word om lesings aan verpleegsters en paramediese personeel te gee.  Hierdie lesings moet op ’n baie eenvoudige vlak voorgedra word.

STUDENTE-OPLEIDING

Student interns staan onder bevel van die kliniese assistente.   Hierdie student interns kan as “huisdokters” gebruik word.  Dit word van kliniese assistente verwag om alle pasiënte in die ondersoekkamer met die studente intern op spoed te bespreek.  Wanneer ’n pasiënt opgeneem word, moet die kliniese assistent die student intern voorberei en afrig vir die konsultantrondte.  Die kliniese assistent moet die opnameboeke kontroleer en verantwoordelikheid aanvaar vir die korrektheid en volledigheid daarvan.  

Kliniese assistente moet hullle studente interns intrek by aktiwiteite van die Kardiologie Eenheid.  Hul moet ook geroep word wanneer die resussitasiespan uitgeroep word of wanneer ’n prosedure uitgevoer gaan word.  Die student interns doen soggens vroeg rondte en moet dan al die pasiënte aan die kliniese assistent voordra en bespreek.  Die kliniese assistent moet ook toesien dat sy student intern die hartkateterisasies sowel as bespreking van kateterisasiebevindinge bywoon.  Die student interns toegewys aan ’n diensgroep, neem ook die pasiënte wat vir kateterisasie deur hulle diensgroep inbespreek is (elektiewe ondersoeke) op.

Op die eerste dag (Maandag) van die week tydperk van ’n nuwe groep SI’s moet die kliniese assistent en mediese beampte so gou moontlik hul SI’s gaan ontmoet en hulle betrek by aktiwiteite.

KLINIESE ASSISTENT OPLEIDING

Die handboek van Kumar en Clark word voorgeskyf en dit moet aangevul word met verdere opleeswerk in naslaanwerke en tydskrifte.  ’n Raamwerk van basiese kennis wat verlang word, is opgestel (beskikbaar by die sekretaresse by tel. 4400).

Elke oggend, behalwe Maandag, vind ’n akademiese vergadering plaas om 7h45.  Op Dinsdae behels dit ‘n akademiese voordrag/bespreking. Voordragte word aangebied deur die kliniese assistente en senior kliniese assistente volgens ‘n programrooster wat opgestel word deur die senior klniniese assistente. Deelnemers word aangemoedig om spesefieke behoeftes ten opsigte van onderwerpe met die program  koordineerder (aangewese senior kliniese assistent) te bespeek. Op Woensdae behels die program ‘n opleidingsaalrondte. Donderdae bide die konsultante en senior kliniese assisstente ‘n joernaalklub aan. Vrydagoggende begin om 7h30 met EKG bespreking in die kardiologie seminaarkamer.  Alle geneeshere moet ’n EKG of ander leersame probleem voorberei sodat dit op die rondte bespreek kan word. Die EKG bespreking word om 8h30 gevolg deur ’n kliniese gevalsvoordrag. Kliniese assistente sal hierdie voordragte benut as voorbereiding vir die kliniese eksamen wat aan die einde van die rotasie afgeneem word.

Elke Dinsdag om 14h30 is daar ‘n eggokardiografie tutorial wat oor die ses maande wat julle rotasie duur ‘n volledige oorsig sal gee van die eggokardiografie kennis wat van julle verwag word. Woensdag om 14h30 is daar ’n beeldingsvergadering waar veral interessante eggokardiografie of angiografie opnames bespreek sal word.

’n Kardiologie biblioteek is op 8ste vloer tot beskikking van die kliniese assistente. Normaalweg word tydskrifte nie uitgeleen nie.  Afrolfasiliteite is beskikbaar vir referate of navorsingsprojekte.  Indien ’n boek uitgeneem word, moet dit by die sekretaresse aangeteken word.  Bande kan in die biblioteek gespeel word, maar word nie uitgeleen nie.

VOORGESTELDE BRONNE:

Textbook of Internal Medicine, Kumar and Clarke

Review of Medical Physiology, Ganong, 23ste uitgawe (2010)

EGGOKARDIOGRAFIE OPLEIDING

’n Gestruktureerde eggokardiografie program word aangebied. Dit sluit in ‘n 6 maande tutoriaal reeks wat op Dinsdae middae aangebied word deur Dr Herbst. Elke kliniese assistent moet gedurende die tydperk 50 eggokardiografie ondersoeke (twee per week) self uitvoer en rapporteer. Hierdie ondersoeke moet afgeteken word deur enige van die konsultante of senior kliniese assistente. Die eerste vyf en vyf van die oorblywende ondersoeke moet deur Dr Herbst afgeteken word. Aan die einde van die rotasie sal u eggokardiografie vaardighede ook formeel getoets word.

NAVORSING

Kliniese assistente word uitgenooi om navorsingsprojekte in Kardiologie aan te pak.  Bespreek jou voorstelle in die verband met ‘n konsultant.

Weeklikse Akademiese Program:

•    Kardiologie kurrikulum: elke Dinsdagoggend om 7h45 word besprekings oor geselekteerde onderwerpe aangebied wat die nagraadse kurrikulum dek. Die voordragte word deur kliniese assistente en senior kliniese assistente gelewer.

•    Eggokardiografie tutoriale: Elke Dinsdag om 14h30 is daar ‘n eggokardiografie tutorial wat oor die ses maande wat julle rotasie duur ‘n volledige oorsig sal gee van die eggokardiografie kennis wat van julle verwag word.

•    Beelding in kardiologie: elke Woensdagmiddag om 14h30 word voorbeelde van interressante beelding in kardiologie (borskas X-fotos, eggokardiografie, CT, MRI, kardiale angiografie) bespreek.

•    Kardiologie Joernaalklub: elke Donderdagoggend om 7h45 word die nuutste inligting uit vooraanstaande joernale bespreek (die verantwoordelikheid word gedeel deur die konsultante en senior kliniese assistente).

•    Onderrig by die bed: Die konsultante, onder leiding van Prof Doubell, bied op Woensdagoggende om 7h45 ‘n spesiale opleidingsrondte vir kliniese assistente en senior kliniese assistente in die koronêre sorg eenheid aan.

•    EKG bespreking: elke Vrydagoggend om 7h30 word ‘n seminar in EKG interpretasie gehou onder leiding van die konsultante.

•    Die akademiese hoogtepunt van die week is die kardiologie geval van die week aangebied aan die kliniese assistente/senior kliniese assistente op Vrydae na die EKG seminar. Tydens hierdie rondtes tree Prof. Doubell of een van sy konsultante op as “eksaminator” in ‘n “eksamenformaat” en lei die post “eksamen” bespreking van die  geval.

•    Daar word van kliniese assistente verwag om ook alle vergaderings van die Departement Interne Geneeskunde by te woon.

Nogmaals welkom as lid van die kardiologie-span. Ons sien uit jou deelname en bydrae en vertrou dat jy die rotasie gaan geniet en die geleentheid optimaal gaan benut.

PROF AF DOUBELL
HOOF :  KARDIOLOGIE EENHEID

Copyright © 2012. All Rights Reserved.